Zmeny postupoch účtovania v jednoduchom účtovníctve od 1 januára 2013.

04.06.2013 20:18

    Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje nové opatrenie "Základné ustanovenia", ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania pre  fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov, ako aj pre podnikateľov, ktorí účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva podľa osobitného predpisu.

    Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie príjmov na účely zistenia dane z príjmov boli od 1. 1. 2013 v značnom rozsahu novelizované.

    S dátumom účinnosti dochádza v peňažnom denníku k úprave štruktúry prehľadu výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov. Výdavky sa členia do nasledovných položiek:

 

1.      zásoby,

2.      služby,

3.      mzdy,

4.      poistné a príspevky platené za fyzickú osobu alebo podnikateľa podľa § 1 a poistné a príspevky platené

         zamestnávateľom za zamestnancov,

5.      tvorba sociálneho fondu,

6.      ostatné výdavky,

 

    Mení sa teda spôsob a evidencia výdavkov vynaložených na obstarávanie zásob. Peňažný denník teda už nevyžaduje samostatné evidované úhrady obstarávania materiálu a samostatné evidované úhrady tovaru. Tu ide o logické spojenie dvoch položiek, ktoré patria do rovnakej účtovnej kategórie. Pre pochopenie v roku 2013 sa teda v položke "Zásoby" budú účtovať úhrady výdavkov na obstarávanie všetkých druhov nakupovaných zásob - materiál (suroviny, pomocné látky, prevádzkové látky, náhradné diely), tovar, zvieratá, hnuteľné veci s dobou použiteľnosti najviac 1 rok bez ohľadu na obstarávaciu cenu.

    Ďalšou dôležitou zmenou je doplnenie dvoch nových položiek "Služby" a "Ostatné výdavky", ktoré nahradili doteraz používanú položku "Prevádzková réžia".

    Do položky "Služby" sa v roku 2013 účtujú výdavky, ktoré majú povahu nakupovaných služieb (príklad - spotreba energii, telefónne služby, poštové služby, bankové činnosti, právne služby, nájomné, výdavky na cestovné).

    V položke "Ostatné výdavky" sa v tomto roku účtujú kurzové rozdiely, odpisy dlhodobého majetku a tvorba rezerv podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o daní z príjmov v znení neskorších predpisov, ako aj ďalšie iné výdavky, ktoré sa nevedú v predchádzajúcich dvoch položkách.

    Teda od 1. 1. 2013 dochádza k oddelenému sledovaniu nakupovaných služieb a ostatných druhov výdavkov, ktoré nemajú svoje konkrétne začlenenie v položkách z predchádzajúcich rokoch.

   

    Rozsah postupov účtovania pre rok 2013 je taký značný, že obsah tohto článku nemôže obsiahnuť všetky postupy ustanovených v opatrení. Svoje problémy týkajúce sa tejto problematiky môžete riešiť v spolupráci s nami.

Kontakt:            0903171852

e-mail:              duma.matejcik@gmail.com

web:                www.dumazilina.com

 

                                                                                                                                                  Ing. Juraj Matejčik

                                                                                                                                                       DUMA Žilina