Zamestnanci môžu požiadať o zúčtovanie dane do 15. februára

01.02.2013 11:07

Zamestnanci môžu požiadať o zúčtovanie dane do 15. februára

 

Zamestnanci, ktorí mali v minulom roku zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti a poberali príjmy zdanené zrážkovou daňou, ktoré považujú za daňovo vysporiadané, môžu najneskôr do 15. februára 2013 písomne požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti.

 

Daňovník môže podľa informácií zverejnených Finančným riaditeľstvom SR požiadať o ročné zúčtovanie dane posledného zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, u ktorého si subjekt uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus. Môže ho pritom požiadať o ročné zúčtovanie dane z úhrnnej sumy zdaniteľnej mzdy od všetkých zamestnávateľov.

 

Ak nedodáte zamestnávateľovi doklady, daňové priznanie musíte podať sami

"Ak zamestnanec v zdaňovacom období neuplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (nezdaniteľná časť za rok 2012 je 3 644,7 4€) a daňový bonus (daňový bonus: január až jún = 20,51 €, júl až december = 21,03 €, spolu za celý rok 2012 = 249,03 €) u žiadneho zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania ktoréhokoľvek z nich a tento zamestnávateľ na ne prihliadne dodatočne pri ročnom zúčtovaní," informuje finančné riaditeľstvo. Zamestnanec je pritom povinný doklady k ročnému zúčtovaniu za rok 2012 predložiť zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, najneskôr do 15. februára 2013. 

 

Ak zamestnanec požiadal zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane o vykonanie ročného zúčtovania, ale nepredložil v stanovenom termíne potrebné doklady na vykonanie ročného zúčtovania, je povinný podať daňové priznanie. Rovnako je povinný zamestnanec podať daňové priznanie aj v prípade, ak nemôže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania z dôvodu zániku zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, bez právneho nástupcu.

 

Ak si neviete poradiť obráťte sa na napr. našu spoločnosť zaoberajúcu sa touto problematikou.

 

Ročné zúčtovanie a výpočet dane za rok 2012 by mal zamestnávateľ ako aj zamestnanec vykonať najneskôr do 2. apríla 2013.

 

 

                                                                                              Anna Matejčiková

                                                                                                   DUMA Žilina