SZČO si musia vypočítať novú výšku sociálnych odvodov

27.05.2013 09:41

Povinne poistené samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) si musia vypočítať novú výšku poistného na sociálne poistenie, ktoré budú platiť za obdobie od 1. júla tohto roka do 30. júna budúceho roka.

Novú sumu poistného si určia podľa základu dane za rok 2012, a to prvýkrát podľa nových pravidiel, ktoré zaviedla vláda Roberta Fica.

Nové poistné je splatné najneskôr do 8. augusta

Povinnosť vypočítať si výšku sociálnych odvodov sa týka nielen tých SZČO, ktoré poistné na dôchodkové a nemocenské poistenie už v súčasnosti povinne platia, ale aj tých SZČO, ktorým povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie vznikne od 1. júla tohto roka.

Od 1. júla tohto roka pritom vzniká povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie tým SZČO, ktorých hrubý príjem (bez odpočítania výdavkov) vlani presiahol 4 716 eur. (Ide o 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu vo výške 393 eur.)

Minimálny vymeriavací základ

SZČO nesmú zabúdať na to, že pre nich existuje minimálny vymeriavací základ na platenie poistného na dôchodkové a nemocenské poistenie. Ak by si vymeriavací základ vypočítali na úrovni, ktorá je nižšia ako minimálny vymeriavací základ, aj tak musia platiť poistné z minimálneho vymeriavacieho základu. Ten je aktuálne na úrovni 393 eur.

Tomuto vymeriavaciemu základu prislúcha minimálne poistné na dôchodkové a nemocenské poistenie 130,27 eura. Táto suma sa skladá z poistného na nemocenské poistenie (sadzba 4,4 %) v hodnote 17,29 eura a zvyšných 112,98 eura tvorí poistné na dôchodkové poistenie (sadzba 28,75 %).

Dôchodkové poistenie sa pritom skladá zo starobného a invalidného poistenia a z odvodu do rezervného fondu solidarity. Podľa údajov Sociálnej poisťovne platí minimálne poistné na sociálne poistenie asi 87 % samostatne zárobkovo činných osôb povinne platiacich sociálne odvody.

Maximálny vymeriavací základ

Na oveľa menší počet SZČO sa vzťahuje maximálny vymeriavací základ. Ten je od 1. januára tohto roka pre všetky druhy poistenia v jednotnej výške 3 930 eur. Ak si SZČO vypočíta vymeriavací základ presahujúci túto sumu, platí poistné na nemocenské a dôchodkové poistenie maximálne zo spomínaných 3 930 eur. Maximálne poistné na nemocenské a dôchodkové poistenie pre SZČO tak dosahuje 1 302,79 eura.

Výpočet poistného na dôchodkové a nemocenské poistenie

Pri určení výšky poistného sa najprv vypočíta vymeriavací základ na platenie odvodov. Prvýkrát sa postupuje podľa nových pravidiel, ktoré zaviedla vláda Roberta Fica. Tak ako v minulosti sa vychádza zo základu dane (príjmy znížené o výdavky, bez odpočítania nezdaniteľných súm).

Novinkou je to, že k tomuto základu dane sa pripočíta suma zaplatených odvodov na sociálne a zdravotné poistenie. Výsledný súčet sa vydelí počtom mesiacov podnikania v minulom roku a novým, zníženým koeficientom 1,9 (platným na rok 2013). V minulosti pritom zaplatené odvody na sociálne a zdravotné poistenie nezvyšovali základ pre výpočet sociálnych odvodov a základ dane sa delil koeficientom 2.

Základ dane zistíme z riadku 43 v daňovom priznaní za rok 2012. Vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

Platenie poistného

SZČO platí poistné na číslo účtu jej príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne. Netreba zabudnúť na to, že platba musí obsahovať správny variabilný a špecifický symbol.

 Variabilný symbol je číslo, ktoré SZČO pridelila Sociálna poisťovňa.

Špecifický symbol označuje obdobie, resp. rozhodnutie o predpísaní dlžnej sumy, ku ktorému patrí platba. Ide o označenie príslušného kalendárneho mesiaca a kalendárneho roka, za ktorý sa poistné na sociálne poistenie platí, v tvare MMRRRR (napríklad za júl 2012 je v tvare 072012).

Pozor: Ak SZČO uhrádza poistné trvalým príkazom z účtu, ako špecifický symbol zadá číslo 88.

 

                                                                                                                                             Anna Matejčiková

                                                                                                                                                 DUMA Žilina